به گزارش اکوایران سهم دهک دهم از هزینه کل در سال گذشته 30.4 درصد براورد شده، به بیان دیگر نزدیک به یک سوم درامد-هزینه کشور در اختیار تنها ده درصد جمعیت است. سهم دهک نهم از هزینه کل که پس از دهک دهم ثروتمندترین دهک محسوب می شود 16.29 درصد بوده است. بر خلاف دهک دهم که سهمش از هزیه کل در سال گذشته نسبت به سال 99 کاهش یافته، سهم دهک نهم در همین بازه زمانی افزایش است. بررسی ها نشان می دهد کاهش سهم دهک دهم باعث افزایش سهم دهک های بعدی و میانی شده، این در حالیست که سهم دهک های کم درامد تر افزایش چشمگیری نداشته است.

بر اساس آنچه که گفته شد سهم 20 درصد ثروتمند ترین از درآمد و هزینه کل در سال گذشته 46.5 درصد بوده، به بیان ساده تر دهک ها نهم و دهم که پر درآمدترین گروه های جامعه محسوب می شود، نزدیک به نیمی از هزینه کشور را در اختیار دارند. آمار ها نشان می دهد این سهم نسبت به سال های گذشته کاهس یافته به گونه ای که از 48.5 درصد در سال 97 به اعداد فعلی رسیده است. اما سهم دهک دهم و نهم از هزینه در سال 1400 در مقایسه با ابتدای دهه 90 افزایش محسوسی یافته، در سال 90 این شاخص به 45 درصد هم نمی رسید. از منظر مبانی اقتصاد هزینه تابعی از درآمد و بین خرج کردن و درامد یک رابطه مستقیم وجود دارد، از همین رو می توان با استفاده از آمار ها هزینه خانوار به درامد آن ها دست یافت. بنابراین از شکاف هزینه ای بین دهک ها می توان تا حدودی به شکاف درآمدی بین دهک ها رسید. اما با توجه به اینکه نرخ پس انداز در دهک های ثروتمند نسبت به دهک های پایینی بالاتر است و دهک های فقیر نسبت بیشتری از درامد خود را هزینه می کنند، یقینا شکاف درامدی بین دهک ها از شکاف هزینه ای بین دهک بیشتر خواهد بود.

photo_2022-10-23_14-41-24