او در گفت و‌گویی به روایت این موضوع می پردازد که چرا صنعتی شدن در کره جنوبی ادامه یافت و‌ در ایران نه؟

نیازمند در کنار دلایل این تفاوت، ریشه دولتی بودن برخی صنایع مادر در قبل از انقلاب را بیان کرده است.