دکتر حسین علایی، استاد دانشگاه تهران معتقد است که مسکو در مقطع فعلی نقش مهمی در توقف گفتگوهای هسته‌ای دارد.