اما مرزهای کشورها الزاما به رویشان باز نخواهد بود. مردم اوکراین این روزها از جنگ و ناامنی به دیگر کشورها پناهنده می‌شوند. اما مقایسه میان این پناهندگان و پناهندگانِ کشورهایی نظیر سوریه، عراق و افغانستان، نوعی نابرابریِ قابل تامل را نشان می‌دهد.