طی پنج سال گذشته، مکرون بارها تلاش کرد نقش واسطه را میان ایران و آمریکا ایفا کند. اما تلاش‌هایش در این سال‌ها به ثمر نرسید. ظاهرا این واسطه، هنوز از پا ننشسته و سعی دارد ماموریتش را به سرانجام برساند.