سخنرانی رییس‌جمهور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

سخنرانی رییس‌جمهور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

سخنرانی رییس‌جمهور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

سخنرانی رییس‌جمهور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

سخنرانی رییس‌جمهور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

سخنرانی رییس‌جمهور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

سخنرانی رییس‌جمهور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

سخنرانی رییس‌جمهور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

سخنرانی رییس‌جمهور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

سخنرانی رییس‌جمهور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

سخنرانی رییس‌جمهور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

سخنرانی رییس‌جمهور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

سخنرانی رییس‌جمهور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)