رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، از برخی توجیهات به عنوان «افکار شیطانی» یاد کرد و برای بدهکاران خط و نشان کشید.