در چنین شرایطی به محض ورود تیم مذاکره کننده ایران به وین اولین حاشیه آنها شکل گرفت تا از همین حالا بحث درباره نحوه عملکرد این تیم داغ باشد.