با مرور اسناد و اتفاقات بعد از تمام شدن جنگ تحمیلی می‌بینیم که ماجرا بین ایران و عراق هیچ وقت ساده و شفاف پیش نرفته است.