برخی او را رییس پنهان سازمان برنامه آن زمان می‌نامند، خود او نیز این موضوع را تایید می‌کند؟