برنامه شاخص

سامانه معاملاتی بورس

این قسمت از شاخص ، سامانه معاملاتی بورس و مشکلات این سامانه را مورد بررسی قرار می دهد.

در این قسمت از برنامه شاخص ، مشکلات قطع سامانه معاملاتی و هسته معاملات مورد بررسی قرار گرفته و اقداماتی که برای بهبود آن در دست اجراست مطرح می گردد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد