این در حالیست که وعده های بدون عمل تبدیل به پاشنه آشیل او شده و او را تا لبه پرتگاه استیضاح برده و تنها به ضرب تکنیک ابراهیم رییسی برای تفکیک دو وزارت خانه صنعت و بازرگانی وزارتش دو ماه دیگر تمدید شده است.

اگر فاطمی امین در دو ماه باقی مانده با همین دست فرمان حرکت کند بی تردید شانسی برای معرفی شدن مجدد به مجلس برای تصدی پست وزارت صنعت و معدن نخواهد داشت.