به گزارش اکوایران؛‌ براساس ارزیابی‌ها از آبان‌ ماه سال 1399 تا خرداد 1401 برخلاف دوره قبلی رشد تولید صنایع صادرات محور از رشد تولید سایر صنایع پایین‌تر بوده است. البته این اختلاف از خردادماه به بعد کمتر شد و در تیرماه رشد تولید هر دو گروه تقریبا برابر شده است. اما در مردادماه بعد از 22 ماه رشد شاخص تولید شرکت‌های صادراتی بیشتر از سایر شرکت‌ها شد و همین مورد در شهریور و مهر سال 1401 نیز تکرار شد. اما در آبان ماه رشد شرکت‌های صادرات محور مجدد از رشد شرکت‌های غیر صادراتی کمتر شد و در آذرماه نیز این روند ادامه داشته است.  

با این شرایط و براساس ارزیابی های صورت گرفته از سوی پژوهشکده پولی و بانکی می توان گفت بازارهای صادراتی را می توان یکی از معیارهای رشد تولید در بسیاری از صنایع به خصوص صنایع وابسته به بازارهای صادراتی دانست. به همین دلیل تغییر فرآیندها و رویه‌های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی از جمله عواملی است که می تواند تغییراتی در تولید را شکل دهد. از این رو تغییرات فرآیندها و رویه‌های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که بخشی از تغییرات در تولید به آن وابسته است.

صادرات 2

براساس نمودار «رشد تولید در شرکت های صادرات محور در مقایسه با سایر شرکت ها» نشان دهنده آن است که قسمت‌های هاشورکمرنگ‌خورده دوره‌هایی را مشخص می‌کند که رشد تولید در شرکت های‌ صادرات محور پایین‌تر از سایر شرکت‌ها با وابستگی کمتر به‌صادرات‌ است و در آن دوره‌ها موانع ‌صادراتی‌ مانع بالقوه رشد تولید بحساب می‌ آید و دوره‌هایی که هاشور پررنگ خورده اثر محدودیت صادرات عمیق‌تر است. این به معنی آن است که همبستگی منفی بین وابستگی به صادرات و رشد بیشتر است.