در این میزگرد تخصصی بستر های ضروری برای تحقق هوشمند سازی بررسی شد. توسعه اینترنت و استفاده از تکنولوژی های جدید و سرمایه گذاری در این زمینه از مهمترین چالش هایی است که می تواند در این مسیر وجود داشته باشد.