این بحران تاجایی پیش رفته که دو وزارتخانه صمت و نفت را برای رفع محدودیت های گازی فولادی ها بر سر یک میز نشانده تا مذاکراتی در این باره انجام گیرد.