میانگین نرخ دومین منطقه گران پایتخت

فاصله ۱۲ میلیونی قیمت نسبت به میانگین کل تهران

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد