دلار در بازار هرات و سلیمانیه نیز به ترتیب  درنرخ های ۲۷/۵۸۰ و ۲۷/۹۲۰ تومان معامله می شود.

هر قطعه سکه تمام به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه نیز به ۳ میلیون و۶۵۰هزار تومان رسید.