برنامه فرآیند

حاکمیت ریال بر دلار

کم اثر کردن دلار پاشنه آشیل تحریم است.بانک مرکزی ابزارهایم تفاوتی برای حاکمیت در حوزه ریال دارد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد