برنامه فرآیند

مناظره "بررسی تبعات حذف ارز4200تومانی برای واردات برنج"

مخالفان حذف ارز: افزایش قیمت برنج اقشار ضعیف را تحت فشار قرار می دهد موافقان حذف ارز: ارز4200 باعث انواع فساد و لطمه به تولید داخل می شود

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد