برنامه فرآیند

طرح جامع فولاد ، چالشها و فرصتها

طرح جامع فولاد چه چالشها و فرصت هایی را پیش روی صنعت فولاد قرار می دهد . آیا زیر ساختهای توسعه صنعت فولاد در افق طرح دست یافتنی است . مهندس یزدی زاده مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان در این باره با اکو ایران گفتگو کرده است .

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد