برنامه فردایی

سازمان بورس از دستورالعمل جدید گره عقب‌ نشینی نکند!

در گفتگویی با سید فرهنگ حسینی به بررسی تصمیم اخیر سازمان بورس و نظر موافق یا مخالف او پرداخته‌ ایم.

دکتر حسینی نه تنها این امر را مثبت ارزیابی می‌کند بلکه معتقد است می‌بایست خیلی زودتر از اینها اجرایی می‌شد.

او این تصمیم رو موجب کم اثر شدن تصمیم اشتباه سازمان بورس برای دامنه نوسان نامتقارن می‌داند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد