چرا این موضوع می تواند پیش نگر افزایش اجاره بهای واحد مسکونی باشد؟ حامد بهداد کارشناس اقتصادی در گفتگو با اکوایران در این باره می گوید.