با توجه به اینکه آمریکا بزرگ ترین اقتصاد جهان را داراست، این ریک می تواند در کمین اقتصاد جهان هم باشد. علی رضاپور تحلیل گر بازارهای جهانی در اکوایران در این باره می گوید: