زیرمجموعه هایی که طبیعتا حضورشان در مجامع این دو شرکت، قرار نیست باعث نگرانی هیئت مدیره شود و به تعبیری، مدیران این دو شرکت نگران پاسخگویی نیستند!

گزارش اکوایران را در این باره ببینید: