گفتنی است این اقدام در برابر خودداری اتحادیه اروپا از پرداخت پول گاز خریداری شده از روسیه به روبل در حال بررسی است.

اما چه کشوری می تواند جایگزین روسیه در تامین گاز به اروپا باشد؟

در اکو خبر ببینید: