آیا نمی‌توان با استدلال نخریدن از کشورهای دیگر، به منظور حفظ مشاغل و صنایع ملی، خریدن از شهرهای هم‌جوار یک کشور را هم ممنوع کرد تا مشاغل محلی حفظ شوند؟