فارغ از امکان چنین اتفاقی، پیامدهای آن برای ایران چه خواهد بود؟