در سال جدید آیا بازار خودرو به هدف یک میلیون و نیمی خود خواهد رسید؟