صحبت های «جف کوری»، مدیر بخش کامودیتی بانک گلدمن ساکس در این مورد را ببینید: