ایران به عنوان یکی از غنی ترین منابع گاز و نفت و پتانسیل تولید برق، چه استفاده ای می تواند از آن برای ماینینگ داشته باشد؟