تاثیر اختلال در رشد اقتصادی و همچنین اقدامات فدرال رزرو برای مقابله با تورم بر قیمت فلز زرد چه خواهد بود؟