آمارهای مربوط به قیمت مصرف کننده دو رکورد جدید را در اولین ماه سال جاری به ثبت رساند. گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


آغاز سال 1401 با رکوردزنی تورم در روستاها