بسیاری با توجه به کیفیت پایین اینترنت در کشور نسبت به این افزایش قیمت ها اعتراض کرده اند. سهم اینترنت از سبد مصرفی خانوار چقدر است؟ گزارش کوتاه اکوایران در این باره را ببینید: