اما سود حقیقی، سودی است که بیشتر از تورم باشد وگرنه سود کمتر از تورم همان ضرر به حساب می آید! در سال گذشته کدام بازار سود بیشتری به سرمایه گذاران خود رساند؟