این موضوع چه تاثیری در بورس تهران خواهد داشت؟ برنامه چارسوی اکوایران را ببینید: