آیا دلار بوسه خداحافظی خواهد زد؟ گزارش کف بازار اکوایران در این باره را ببینید: