میزان ذخایر نفت و میعانات گازی بر روی آب ها چقدر است؟ داده ها چه مقداری را نشان می دهد؟ در اکوایران ببینید: