گزارش کامل اکوایران درباره بازار مسکن در ماه دوم بهار را در لینک زیر بخوانید:
 


فروش مسکن رکورد 2 ساله را زد