بازارها دنبال جواب این سوال هستند که فدرال رزرو تا حد نرخ بهره را افزایش خواهد داد. موضوعی که بر تمامی بازارها تاثیرگذار خواهد بود. گفتگوی اکوایران با علی رضاپور کارشناس بازارهای مالی در این باره را ببینید: