اصل ماجرا چیست؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: