این پدیده در بازار ارز چیست؟ گزارش کف بازار اکوایران در این باره را ببینید: