این در حالی است که به دلیل سیاست دولت اعطای این امتیازات اخیرا متداول شده است. گزارش اکوایران را درباره مزیت های جدید تاهل ببینید: