دلیل این رشد چه بود؟ به طور کلی در هفته گذشته چه عامل مهمی در بازارها تغییر کرد؟ برنامه مارکت تایمز اکوایران درباره بازارهای جهانی را ببینید: