علی سرزعیم، اقتصاددان بر این باور است که اثر حذف ۴۲۰۰ گذراست و افزایش قیمت مقطعی به معنی تورم پایدار نیست. او معتقد است که باید توجهمان را به نکته مهمتری در تحلیل تورم معطوف کنیم؛ عناصر ماندگار تورم ساز که از نظر سرزعیم در ماه های آتی نیز وجود دارند.