او هنگامی که با تحریم ها مواجه شد، نه سعی کرد سوپرمن اقتصادی شود و نه به حیطه کارشناسی ورود کند. پوتین اقتصاد را به اهل فن سپرد.