ابعاد این طرح چیست و تا چه حد موثر خواهد بود؟ این گزارش از سوگل دانایی را ببینید.