موضوعی که سود یا زیان واقعی در هر بازار را نشان می دهد. در اقتصاد ایران کدام بازار همواره از تورم جلوتر بوده است؟ گزارش اکوایران را ببینید: