درخواستی که از سوی رئیس اتاق بازرگانی مطرح شده است مبنی بر بازپرداخت تسهیلات دریافت از صندوق توسعه ملی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

صندوق توسعه ملی با این درخواست موافقت کرد؟