شاخص کل 28تیر

به گزارش اکو ایران، شاخص کل در روز سه شنبه 28 تیرماه ابتدا با رشد همراه بود و تا ساعت 11 صبح سبز پوش بود. در ساعت 11:30 نوسانات شاخص کل ثبات پیدا کرد و با 792 واحد افت نسبت به روز قبل در کانال یک میلیون و 469 هزار و 41 واحدی قرار گرفت.

افت دیروز شاخص کل نسبت به روز قبل 90 درصد کاهش داشت و می توان گفت که شاخص دیروز با برایند رشد و نزولی که داشت در رقمی نزدیک به شاخص پایان روز یک شنبه قرار گرفت.

شاخص هم وزن 28 تیر

شاخص کل هم وزن نیز در روندی شبیه به روند شاخص کل دیروز را با رشد آغاز کرد اما در پایان زمان معاملات با کاهش 750 واحدی نسبت به یکشنبه کار خود را به پایان رساند. امروز شاخص هم وزن، عملکرد نزولی تری نسبت به شاخص کل داشت و به 401هزار و 683 واحد رسید.

جریان پول حقیقی

دیروز هم مثل 4 هفته گذشته روند جریان پول حقیقی به سمت خروج از بازار بود ولی نسبت به روز یکشنبه 41 درصد کاهش داشت. بازار بورس اوراق بهادار تهران دیروز با خروج 301 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار مواجه بود. در بخش خرید، 70 درصد خریدها توسط حقیقی ها و 30 درصد توسط حقوقی ها انجام شده است. در بخش فروش 84 درصد فروش ها توسط حقیقی ها و 16 درصد توسط حقوقی ها انجام شده است.

در بازار دیروز  شاهد خروج 211 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از نمادهایی با ارزش بازار کمتر از 40 هزار میلیارد تومان و  خروج  90 میلیارد تومان از   نمادهای با ارزش بازار بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده ایم.

کاهش ارزش معاملات خرد

ارزش معاملات خرد دیروز از روز یکشنبه 26 تیرماه نیز کمتر شد و به مبلغ 2هزار و 91میلیارد تومان رسید. ارزش کل معاملات بازار نقد نیز از روز یکشنبه کمتر بود . به 26هزار و 53 میلیارد تومان رسید.

شاخص فرابورس 28 تیر

شاخص کل فرابورس دیروز مشابه روند شاخص هم وزن عمل کرد ولی افت این شاخص نسبت به روز قبل محسوس نبود. شاخص کل فرابورس دیروز با یک واحد کاهش نسبت به روز معاملاتی قبل به 19 هزار و 619 واحد رسید.

بیشترین تاثیر مثبت و منفی در شاخص

نماد های کگل، فخوز و نوری بیشترین تاثیر در افت دیروز شاخص کل را داشتند و نماد های تاپیکو، فارس و وخاور نیز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل به جای گذاشتند. سهام های شستا، نوری، خگستر و سآبیک ؛ نماد های پرتراکنش بورس دیروز بودند.

دیروز نماد های آریا و غصینو بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند و نماد های کگهر و تجلی بیشترین تاثیر منفی را بر این شاخص ایجاد کردند. نماد ددنا دیروز پرتراکنش ترین نماد فرابورس تهران بود.

صنایع با بیشترین ورود پول حقوقی و حقیقی

در بین صنایع بورس تهران، دیروز حقیقی ها با 12.1 میلیارد تومان صنعت بانکداری را برای سرمایه گذاری انتخاب کردند و پس از آن 6 میلیارد تومان در صندوق های قابل معامله سرمایه گذاری کردند.

حقوقی ها صنعت سرمایه گذاری ها را به عنوان اولین صنعت خود برای سرمایه گذاری انتخاب کردند و 69.4 میلیارد تومان در این صنعت خرید کردند. دومین صنعت منتخب حقوقی ها شیمیایی ها بود که در آن 56.7 میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط حقوقی ها به ثبت رسید.