موضوعی که پیشاپیش رفتار بازارها را تغییر می دهد. علی رضاپور کارشناس بازارهای مالی در اکوایران درباره رفتار کنونی بازارهای مختلف می گوید: